—scroll down for English—

“The” D.O.C.I.S. International

Er zit een vorm van out-of-the-box-logica achter de (semi-)”provocatieve” dingen die ik online zet. Toen ik begon als uitgever, of eerder als “publiceerder” (of “propagandist”), was het de bedoeling dat ik over de tijd mijn idee voor het hervormen van het concept “overheid” zou uitwerken. Inmiddels is, tussen de honderden posts en honderdduizenden gepubliceerde woorden, dat idee vrijwel volledig uitgewerkt.

Het is nu de bedoeling dat men daarop inspeelt. Maar wat ik kan begrijpen is dat er, door de hoeveelheid tekst, geen overzicht meer is van wat het concept precies is en wat er gedaan moet worden. Daarom zal ik in de aankomende dagen een aparte website bouwen in de stijl alsof D.O.C.I.S. International als “beleidsbedrijf” al bestaat, en met daarop te voltooien taken (taken die wie daar dan ook in is geïnteresseerd – en lid van de organisatie is (dat is inclusief morele screening) – zou kunnen oppakken) en eventuele investeringsmogelijkheden. De link hiernaar is: https://the.docis.international

Gebrek aan kusjes

De casus waar dit bedrijfisdee omheen is gebouwd (de enige kracht die ik ter beschikking heb), zou van de grond kunnen komen omdat men daar of positief of negatief op inspeelt. Maar met helemaal geen enkele vorm van respons (men staart alleen maar) komt materiaal dat is gecreëerd is als discussiemateriaal en/of voor provocatie niet tot zijn recht. De tot nu toe gebruikte methodes hebben misschien niet het gewenste resultaat opgeleverd, maar in het einddoel blijf ik geloven. Gebrek aan morele steun maakt het echter wel moeilijk om door te blijven gaan, maar wat een levensdoel, intresses en een toekomst betreft, is dit het enige waar ik in geloof.

De video

In mijn meest recente video ga ik hier wat verder op in. Voorlopig zal ik voornamelijk in het Nederlands communiceren. (https://danielle-lucy.love) (Uitgezonderd dat de site van mijn nieuwste project in minstens twee talen te lezen zal zijn.)


“The” D.O.C.I.S. International

There is an out-of-the-box form of logic behind the content I put online. When I started as a publisher, or better said “as someone who publishes” (or “as a propagandist”), I intended to over time explain what my idea of redefining the concept of government would look like. Meanwhile, in hundreds of posts and hundreds of thousands of words, that idea has been almost fully explained.

Now the intention is for people to anticipate into this idea. But I can understand that, because of the amount of text, there is no oversight anymore of what the concept is exactly and what needs to be done collectively. That is why, in the coming days, I will build a separate website that will be designed as if D.O.C.I.S. International as a “policy business” already exists, and with that the tasks that need to be fulfilled (which anyone – who is a member (i.e. who has been morally screened) – could pick up) and opportunities to invest if anyone is interested in doing that. The link to the site is: https://the.docis.international

Lack of Kisses

The case around which this business idea has been developed (which is the only underlying force I have available to me for pushing this), could assist this organization in its growth either because people respond positively to it or because they respond negatively to it. But with no response to it at all (people just stare), material that is created to start a discussion and/or provoke does not come into its own. The methods that have been used this far have not yielded the desired result, but I still have unwavering faith in the end goal. Lack of moral support does, however, make it more difficult to keep going, but in terms of life goals, interests and a future, this is the only thing I believe in.

The Video

In my most recent video I speak about this more extensively. For the time being, I will mostly communicate in Dutch. (https://danielle-lucy.love) (Except that the website of my newest project will be available in at least two languages.) But Google’s translations from Dutch to English have been very neat, I have noticed by using the tool to translate my Dutch posts to English, to see what an English speaking person would see if interested in what I am saying in Dutch. In my native language, for now I am a lot more clear…